Seniorzy na start

12 czerwca 2019 roku w siedzibie Lokalnej  Grupy Działania Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” w Odolionie, Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski podpisał umowę o dofinansowanie na kwotę 49.915 złotych na realizację projektu objętego grantem pt. ,,Seniorzy na start” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020

Projekt „Seniorzy na start" przeznaczony jest dla 15 osób w wieku powyżej 60 roku życia w tym wykluczonych społecznie oraz otoczenie tych oósb (rodziny) z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski. Zadanie ma na celu uwzględnienie potrzeb ludzi starszych i ich aktywizację w środowisku lokalnym. Działania podejmowane w ramach projektu będą koncentrowały się wokół osób starszych, tworząc im warunki dla integracji wewnątrzpokoleniowej, podtrzymanie istniejących już relacji, a także ich wzmocnienie oraz nawiązanie nowych.

Projekt ma pokazać, kim jest współczesny senior, jaki drzemie w nim potencjał i jaka może być jego rola i miejsce we współczesnym społeczeństwie. Projekt ma wskazywać na rolę seniorów w procesie pokoleniowego przekazu faktów historycznych i lokalnych tradycji ludowych.

Przyczynią się do tego zaplanowane działania:  

1. zajęcia kulturalno – rozrywkowe tj. 2 spotkania z ważnymi i ciekawymi ludźmi; 1 wyjazd do teatru im. W. Horzycy w Toruniu, 1 wyjazd do opery NOVA w Bydgoszczy, organizacja 9 imprez okolicznościowych międzypokoleniowych tj. spotkanie wielkanocne, Święto Niepodległości, Andrzejki, Boże Narodzenie (wigilia) oraz 5 wieczorków tanecznych, 2 wyjścia seniorów do kawiarni i 2 do restauracji

2. zajęcia artystyczne/plastyczne, (15 godzin spotkań)

3. zajęcia kulinarne, (15 godzin spotkań)

4 Spotkania z Psychologiem na których psycholog poprowadzi indywidualne oraz grupowe rozmowy (w zależności od potrzeb) m.in. radzenia sobie w trudnych sytuacjach, a także rozmowy wspierające z Seniorami. oraz (tzw. pogadanki) dotyczące m.in. zmian demograficznych, zmian w sposobie życia Seniorów, zachęci Seniorów również do aktywnego włączenia się w życie społeczne, pokazując różne sposoby takiej aktywności, m.in. wolontariat Seniorów.

4 Spotkania z dietetykiem – który poprowadzi indywidualne oraz grupowe rozmowy (w zależności od potrzeb) m.in. jak się właściwie odżywiać by poprawić swoje zdrowie i samopoczucie. Zajęcia edukacyjne obejmą zagadnienia dotyczące: zdrowego stylu życia, racjonalnego żywienia, profilaktyki zdrowotnej i żywieniowej. Uczestnicy kursu dowiedzą się jak się zdrowo odżywiać, jaka aktywność fizyczna jest optymalna dla seniora, co jeść by zapobiec zaparciom oraz wiele innych cennych informacji pomocnych by utrzymać jak najdłużej dobrą kondycję zdrowotną zarówno fizyczną jak i psychiczną.

zajęcia sportowe – (30 spotkań po 1 godzinie z zajęć gimnastyki ogólnorozwojowej i 30 spotkań po 1 godzinie każde z zajęć nordic walking) prowadzone będą również zajęcia, uświadamiające i motywujące do prowadzenia zdrowego trybu życia, do aktywności fizycznej i społecznej.

Wszystkie spotkania i zajęcia są bezpłatne. Zajęcia będą prowadzone w świetlicy wiejskiej w Wołuszewie.

Rekrutacja uczestników projektu realizowana będzie od 1 do 15 lipca 2019r. (w razie braku kompletu zgłoszeń do wyczerpania miejsc). Dostęp do dokumentów rekrutacyjnych zapewniony zostanie w biurze projektu (w siedzibie - Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski 87-700 Aleksandrów Kujawski ul. Chopina 6, pokój nr 2). Przyjmowane będą dokumenty rekrutacyjne w wersji papierowej (składane osobiście i przy pomocy poczty mailowej i tradycyjnej), a także zgłoszenia telefoniczne. Dokumenty rekrutacyjne zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu www.gmina-aleksandrowkujawski.pl

Dokumentem rekrutacyjnym, który należy złożyć jest wypełniony formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami (oświadczenie lub zaświadczenie o stanie zdrowia).

Kryteria formalne jakie musi spełnić, każdy uczestnik (spełnienie definicji grupy docelowej określonej w regulaminie konkursu):

a. wiek powyżej 60 roku życia

b. zamieszkiwanie na terenie  Gminy Aleksandrów Kujawski

c. spełnia definicję osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym). Weryfikacja spełnienia poszczególnych warunków następuje poprzez potwierdzenie/ weryfikację statusu:

- osoby niesamodzielne ze względu na podeszły wiek, niepełnosprawność lub stan zdrowia – zaświadczenie od lekarza lub odpowiednie orzeczenie lub inny dokument poświadczający stan zdrowia lub oświadczenie uczestnika o stanie zdrowia (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą).

Zapraszamy Seniorów gminy Aleksandrów Kujawski do udziału w projekcie.

Załączniki:

Regulamin rekrutacji [45.8 KB]

Wniosek rekrutacyjny [51.43 KB]

Opublikowano: 17 czerwca 2019 11:57

Kategoria: Aktualności

  • Wydrukuj

Wyświetleń: 464

© 2015 Gmina Aleksandrów Kujawski

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Aleksandrów Kujawski przyjazna (nie)pełnosprawnym mieszkańcom" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.