Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Aleks. Kuj. - od września do grudnia 2020 r.

zbiorczy.jpg

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z firmą Ekoskład ogłasza harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski na okres od września do grudnia 2020 r.

INFORMACJA

o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

W związku ze zmianą Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), zmianie ulegają zasady związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Informujemy, że od 1 września 2020 r. zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wszyscy mieszkańcy Gminy Aleksandrów Kujawski zobowiązani są do segregacji odpadów komunalnych. Ustawa nie daje możliwości wyboru przez właściciela nieruchomości sposobu gromadzenia odpadów w sposób nieselektywny.

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski informuje, że Rada Gminy Aleksandrów Kujawski na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podjęła Uchwałę Nr XXII/166/20 z dnia 28 lipca 2020 r. ( Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020 r. poz. 3898 ) w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski.

W związku z powyższym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski od 1 września 2020 roku dla odpadów zbieranych w sposób selektywny nie ulega zmianie i wynosi 18,00 zł miesięcznie od 1 mieszkańca,

Dla osób kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych przysługuje upust w wysokości 1,00 zł miesięcznie od 1 mieszkańca. Upust dotyczy tylko zabudowań budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.

W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku segregowania odpadów komunalnych od 1 września 2020 r. ustalona została stawka opłaty podwyższonej w wysokości 72,00 zł miesięcznie od 1 mieszkańca (określona w drodze decyzji administracyjnej).

Termin dokonania opłaty, tj. do końca każdego miesiąca - nie ulega zmianie.

Zmiana wysokości opłaty ze względu na skorzystanie ze zniżki za kompostowanie bioodpadów oraz obowiązek przejścia z braku selekcji odpadów na obowiązkowe segregowanie powoduje konieczność złożenia nowej deklaracji.

Deklarację, o której mowa właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski, osobiście, przesyłką pocztową lub drogą elektroniczną.

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski informuje, że właściciele nieruchomości, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie są zobowiązani do składania nowej deklaracji. Jednakże w przypadku zmiany danych mających wpływ na wysokość naliczonej opłaty właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia deklaracji w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski osobiście, listownie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy e PUAP na obowiązującym od 1 września 2020 r. wzorze deklaracji dostępnym w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski i na stronie internetowej www.aleksandrowkujawski.pl. w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana opłaty za gospodarowanie odpadami. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana (wprowadzenie się lokatorów, wyjazd/powrót studentów, urodzenie się dziecka, zmiana miejsca zamieszkania, sprzedaż nieruchomości).

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 12, pod nr tel. 54 282 20 59 wew. 54 w godzinach pracy urzędu.

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, w drodze decyzji, zostanie określona wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc ilość osób z dotychczasowej deklaracji bądź z ewidencji ludności bez uwzględnienia upustu.

Załączniki:

harmonagram_gmina_aleksandrow_kujawski_09122020.pdf [356.2 KB]

nowa_deklaracja_ug_aleks.pdf [223.05 KB]

dz_urz_regulamin_utrzymania_czystosci_i_porzadku_na_terenie_gminy_aleksandrow_kujawski.pdf [331.25 KB]

Opublikowano: 15 listopada 2020 11:07

Kategoria: Ogłoszenia

  • Wydrukuj

Wyświetleń: 655

© 2015 Gmina Aleksandrów Kujawski

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Aleksandrów Kujawski przyjazna (nie)pełnosprawnym mieszkańcom" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.