Konstytucja Biznesu – nowe przepisy od 30 kwietnia 2018 roku

Konstytucję Biznesu tworzą ustawy: Prawo przedsiębiorców; Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej; Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców; Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy; Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wraz z wejściem w życie pakietu ustaw – Konstytucja Biznesu – przestanie obowiązywać ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2017 poz.2168 z późn. zm.).

Prawo Przedsiębiorców określa zasady, którymi muszą kierować się nie tylko przedsiębiorcy ale też organy wykonujące zadania na rzecz przedsiębiorców a w szczególności:

 • co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone (przedsiębiorca może prowadzić biznes w sposób wolny, jeśli nie łamie wskazanych wyraźnie w prawie zakazów lub ograniczeń);

 • domniemanie uczciwości przedsiębiorcy – zasada zaufania do przedsiębiorcy (przedsiębiorca nie musi udowadniać swojej uczciwości, wątpliwości co do okoliczności konkretnej sprawy będą rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy);

 • przyjazna interpretacja przepisów (niejasne przepisy będą rozstrzygane na korzyść przedsiębiorców);

 • zasada proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania (urząd nie może nakładać na przedsiębiorcę nieuzasadnionych obciążeń, organ podejmuje tylko takie działania, które są proporcjonalne do zamierzonego celu)

Wśród uproszczeń wprowadzanych w ramach Konstytucji Biznesu znajdą się m.in.: (niektóre z rozwiązań zostana szczegółowo omówione w kolejnym artykułach)

 • możliwość prowadzenia drobnej działalności (przychody miesięczne do 50 proc. minimalnego wynagrodzenia, działalność wykonywana osobiście przez osoby, które przez ostatnie 5 lat nie prowadziły swojej firmy) bez obowiązku rejestracji,

 • zwolnienie nowych firm z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze 6 miesięcy (nie dotyczy składki zdrowotnej),

 • stopniowa likwidacja numeru REGON,

 • powołanie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców,

 • publikacja objaśnień prawnych dla skomplikowanych przepisów,

 • możliwość bezterminowego zawieszenia firmy,

 • uporządkowanie katalogu działalności reglamentowanych (wymagających koncesji, zezwoleń) i zmniejszenie obowiązków dla przedsiębiorców,

 • możliwość załatwiania prostych spraw urzędowych przez telefon lub e-mail.

Opublikowano: 13 kwietnia 2018 12:40

Kategoria: Aktualności

 • Wydrukuj

Wyświetleń: 630

© 2015 Gmina Aleksandrów Kujawski

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Aleksandrów Kujawski przyjazna (nie)pełnosprawnym mieszkańcom" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.