Zmiany w CEIDG ważne dla przedsiębiorców

W skład pakietu ustaw tworzących Konstytucję Biznesu wchodzi Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców. Do tej pory regulacje dotycżące CEiDG były zawarte w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, która zostaje uchylona. Ustawa o CEiDG wprowadza m.in.:

  1. Działalność gospodarczą będzie można zawiesić na czas określony lub bezterminowoobecnie działalność gospodarcza może zostać zawieszona na maksymalnie 24 miesiące. Od 30 kwietnia 2018 roku będzie mogła zostać zawieszona bezterminowo lub na dowolny czas – przedsiębiorca we wniosku do CEiDG będzie mógł wskazać konkretną datę po której nastąpi automatyczne wznowienie działalności gospodarczej (jeżeli przedsiębiorca poda numer telefonu dostanie informację sms o wznowieniu prowadzonej działalności). Minimalny okres zawieszenia pozostaje bez zmian – 30 dni (wyjątek miesiąc luty).

  2. Dane umieszczane w CEIDG zostają podzielone na ewidencyjne i informacyjne o przedsiębiorcy. Dane ewidencyjne to m.in.: dane przedsiębiorcy, numery NIP i REGON, adres do doręczeń, adres wykonywania działalności o ile przedsiębiorca taki adres posiada, dane kontaktowe (adres poczty elektronicznej, strony internetowej, numer telefonu) oraz przedmiot wykonywanej działalności wg PKD. Dane informacyjne przedsiębiorcy to m.in. dane dotyczące rozpoczęcia działalności, zawieszenia, wznowienia czy zaprzestania działalności. Zmiana danych ewidencyjnych będzie obowiązkowa w ciągu 7 dni, natomiast dane o przedsiębiorcy będzie można zmienić w dowolnym momencie (chodzi tu o na przykład o datę rozpoczęcia, zawieszenia czy wznowienia działalności). Zmieniono charakter informacji o wspólności małżeńskiej tzn. podlega wpisowi jeżeli została zgłoszona we wniosku (nie ma już charakteru obowiązkowego)

  3. Możliwość udostępnienia informacji o udzielonych pełnomocnictwach i prokurach w CEIDG – jeżeli przedsiębiorca udostępni informacje o pełnomocniku, będzie to równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie. System teleinformatyczny CEIDG umożliwi przedsiębiorcy skuteczne i szybkie zarządzenie udzielanymi przez siebie pełnomocnictwami.

  4. Usprawnienie postępowań administracyjnych toczących się w ramach CEIDG – nowa ustawa umożliwi udostępnianie ministrowi właściwemu ds. gospodarki danych, które zgromadzone są w ZUS i CRP-KEP (Centralny Rejestr Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników).

  5. Nowe kanały komunikacji z przedsiębiorcami – ustawa wprowadza Punkt Informacji dla Przedsiębiorców (PIP) prowadzony w systemie informatycznym. Punkt umożliwia złożenie drogą elektroniczną dokumentów, w szczególności wniosków, oświadczeń lub notyfikacji, w tym wniosków do CEIDG oraz umożliwia wysłanie drogą elektroniczną wniosku i uzyskanie: 1. zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 2. zaświadczenia o niezaleganiu z realizacją ciążących na przedsiębiorcy zobowiązań podatkowych – możliwość ta wejdzie w życie 1.07.2018 (art. 1 ust.2 Przepisów wprowadzających). Ponadto Punkt może w szczególności: 1)informować przedsiębiorców o istotnych dla nich wydarzeniach, terminach i obowiązkach związanych z podejmowaną lub prowadzoną działalnością gospodarczą, z wykorzystaniem urządzeń umożliwiających indywidualne porozumiewanie się na odległość; 2) udostępniać swoje usługi za pośrednictwem placówek świadczących pomoc w zakresie spraw przedsiębiorców.

Opublikowano: 13 kwietnia 2018 12:10

Kategoria: Aktualności

  • Wydrukuj

Wyświetleń: 729

© 2015 Gmina Aleksandrów Kujawski

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Aleksandrów Kujawski przyjazna (nie)pełnosprawnym mieszkańcom" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.