Uczniowski Klub Sportowy „Reszka” przy Publicznej Szkole Podstawowej w Służewie

Kategorie: Stowarzyszenia, Kluby sportowe

Rodzaj: UKS

Opis: Zakres działalności: celem klubu jest planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe gminy oraz pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu; angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, sportu, turystyki, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych; uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim; organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej; organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych; organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego; promowanie i organizowanie wypoczynku dzieci młodzieży i dorosłych; kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu; realizacja funkcji terapeutycznej, korekcyjnej i rehabilitacyjnej w zajęciach sportowych i rekreacyjnych dzieci, młodzieży oraz dorosłych; współdziałanie z instytucjami, stowarzyszeniami, z podmiotami gospodarczymi, jednostkami administracji państwowej i samorządowej na rzecz rozwoju i popularyzacji sportu wśród dzieci i młodzieży; tworzenie warunków do osiągania sukcesów sportowych w celu wyrównywania szans rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży; eliminowanie przez sport barier statusowych, agresji i patologii wśród uczniów; wdrażanie nawyków zdrowego stylu żucia w oparciu o sport i rekreację; propagowanie otwartej postawy obywatelskiej wobec szeroko pojętej kultury fizycznej; zapewnienie uczestnikom zajęć bezpiecznego i wszechstronnego rozwoju; współpraca z innymi instytucjami działającymi w zakresie objętym celami Klubu.

– skład Zarządu: Łukasz Rataj – Prezes, Zbigniew Jakubczak – Wiceprezes, Mirosława Sawicka-Stolarska – Członek Zarządu, Lidia Rataj – Sekretarz

Lokalizacja:

Województwo: kujawsko-pomorskie

Powiat: aleksandrowski

Gmina: Aleksandrów Kujawski

Adres: ul. Toruńska 8

Miejscowość: Służewo

Kod pocztowy: 87-710

© 2015 Gmina Aleksandrów Kujawski

Realizacja: IDcom.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Gmina Aleksandrów Kujawski przyjazna (nie)pełnosprawnym mieszkańcom" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.